Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh Akčného plánu na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR
Číslo materiálu: UV-16613/2014
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/011545/2014-173
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 46/2010 úloha B.1
Rokovanie: 102/2014, 09.04.2014, e. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)