Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
Číslo materiálu: UV-10563/2014
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície
Podnet: uznesenie vlády SR č. 708 bod B.1. z 19. 12. 2012 k Plánu práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 94/2014, 12.02.2014, 6. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 65/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)