Materiál programu rokovania

Názov: Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020
Číslo materiálu: UV-3339/2014
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 905/2013-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í:
Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Dušan Janíček, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Alexander Pastorek, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Ján Király, predseda Dozornej rady a člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska
Peter Polóni, podpredseda Agrárnej komory Slovenska
Peter Bielik, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a poradca predsedu vlády SR
Peter Fitz, starosta obce Šenkvice
Podnet: na základe úlohy C.2. z uzn. vlády SR č. 357/2013
Rokovanie: 91/2014, 22.01.2014, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 33/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)