Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019
Číslo materiálu: UV-32136/2013
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 21397/2013-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: uznesenie vlády SR č. 708 z 19. decembra 2012 k Plánu práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 88/2013, 18.12.2013, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 730/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)