Materiál programu rokovania

Názov: Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky - nové znenie
Číslo materiálu: UV-28588/2013
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2013-15621/42196:1-11
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu , minister hospodárstva
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 83/2013, 13.11.2013, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 665/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)