Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave rokovaní k návrhu na úpravu nariadenia EP a Rady č. 1083/2006 týkajúceho sa možností predĺženia čerpania štrukturálnych fondov EÚ pre Slovenskú republiku a Rumunsko
Číslo materiálu: UV-27919/2013
Rezort: poslankyňa Európskeho parlamentu
Predkladateľ: Monika Flašíková Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 82/2013, 06.11.2013, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 648/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)