Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Číslo materiálu: UV-27508/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/18978
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 úloha č. 2 na mesiac október 2013
Rokovanie: 82/2013, 06.11.2013, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 644/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)