Materiál programu rokovania

Názov: Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo materiálu: UV-24581/2013
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 490.970/2013-OVZI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 80/2013, 23.10.2013, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 627/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)