Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Číslo materiálu: UV-23155/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2013/002577
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
Rokovanie: 74/2013, 18.09.2013, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 540/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)