Materiál programu rokovania

Názov: Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti k 31. decembru 2012
Číslo materiálu: UV-22479/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2013/002591
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Úloha C.3. uznesenia vlády SR č. 68 z 22. februára 2012
Rokovanie: 73/2013, 11.09.2013, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)