Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch Diplomatickej konferencie o uzavretí medzinárodnej zmluvy o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k tlačeným dielam uskutočnenej v dňoch 17. - 28. júna 2013 v Marakéši
Číslo materiálu: UV-20336/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/13559
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 237 z 22. mája 2013
Rokovanie: 68/2013, 14.08.2013, g. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)