Materiál programu rokovania

Názov: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020
Číslo materiálu: UV-16817/2013
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 532/2013-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: na základe vlastného podnetu
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, 21. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 357/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)