Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020
Číslo materiálu: UV-16762/2013
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 12942/2013-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
Rokovanie: 67/2013, 10.07.2013, 25. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 391/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)