Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 - nové znenie
Číslo materiálu: UV-10255/2013
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 27102/2013/120
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Uznesenie vlády č. 248 zo dňa 13. 04. 2011, úloha B.1.
Rokovanie: 55/2013, 17.04.2013, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 183/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)