Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-9310/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/5148
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 693 z 12. decembra 2012 a uznesenie vlády SR č. 148 z 27. apríla 2012
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, 22. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 157/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)