Materiál programu rokovania

Názov: Hodnotiaca správa k implementácii Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry za roky 2011 a 2012
Číslo materiálu: UV-9159/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/4587
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 192/2011, bod B.3
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, o. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)