Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018
Číslo materiálu: UV-8696/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/4442
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Programové vyhlásenie vlády na roky 2012 – 2016, kapitola 5. Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra a Plán práce vlády na rok 2013 - úloha č. 4 na mesiac marec
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 147/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)