Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-5769/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2013/000599
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 48/2013, 20.02.2013, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 86/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)