Materiál programu rokovania

Názov: Analýza právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike a návrh legislatívnych opatrení v oblasti PPP
Číslo materiálu: UV-24963/2009
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/019313/2009-103
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Plán práce vlády SR
Rokovanie: 168/2009, 02.09.2009, 28. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 609/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)