Materiál programu rokovania

Názov: Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie
Číslo materiálu: UV-39097/2012
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 39035/2012
Predkladateľ: predseda vlády
Prizvaný/í:
za ZMOS:
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor mesta Nitra
Michal Sýkora, 1. podpredseda ZMOS a starosta obce Štrba
Vladimír Bajan,  podpredseda ZMOS a starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka
Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS a starostka obce Brusno
Božena Kováčová, predsedníčka sekcie sociálnych vecí, marginalizovaných komunít a zdravotníctva Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota
Ľubomír Parízek, predseda sekcie školstva, mládeže, športu a vzdelávania Rady ZMOS a primátor mesta Senica
Miroslav Rejda, predseda sekcie finančnej a informatiky Rady ZMOS a primátor mesta Turzovka
Štefan Bieľak, predseda sekcie verejnej správy, kontroly, bezpečnosti a armády Rady ZMOS a primátor mesta Spišská Belá
za VUC:
Tibor Mikuš, predseda Združenia SK 8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Zdenko Trebuľa, preseda Košického samosprávneho kraja
Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 35/2012, 21.11.2012, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 638/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)