Materiál programu rokovania

Názov: Štatút Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo materiálu: UV-36667/2012
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 481.038/2012-OVZI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: bod C.3 uznesenia vlády č. 392/2012
Rokovanie: 32/2012, 31.10.2012, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 602/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)