Materiál programu rokovania

Názov: Dodatok k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Číslo materiálu: UV-33432/2012
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 640.881/2012-OĽPR
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Podnet: uznesenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 47 z 30. júla 2012
Rokovanie: 28/2012, 03.10.2012, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 516/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)