Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.
Číslo materiálu: UV-33081/2012
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1464 /2012-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 29/2012, 10.10.2012, 28. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)