Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-30161/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/002895
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR schválené uznesením vlády č. 144/2012, uznesenie vlády č. 164/2012 k Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), bod 15. Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok schválený uznesením vlády č. 299/2012
Rokovanie: 22/2012, 24.08.2012, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 432/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)