Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-29072/2012
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1073/2012-40/11777
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012
Rokovanie: 21/2012, 22.08.2012, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 418/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)