Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebehu žatvy v roku 2012 a podporné opatrenia na zmiernenie nepriaznivej situácie v poľnohospodárstve
Číslo materiálu: UV-28904/2012
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 597/2012-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í:
Štefan Adam, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Alexander Pastorek, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej  komory
Dušan Janíček, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej  komory
Jozef Artim, ústredný riaditeľ úradu Slovenskej poľnohospodárskej  a potravinárskej komory
Ivan Oravec, 1. podpredseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej  komory a predseda Poľnohospodárskeho družstva Devio
Silvia Halvoníková, starostka obce Nové Sady
Slavka Jánošíková, generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky  a rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ján Vajs, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Martin Barbarič, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 21/2012, 22.08.2012, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 413/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)