Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-24187/2012
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 515/2012-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2012
Rokovanie: 18/2012, 01.08.2012, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 390/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)