Materiál programu rokovania

Názov: Aktualizácia Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020
Číslo materiálu: UV-22409/2012
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 11715/2012/SVBP-36290
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 246 zo dňa 13. apríla 2011
Rokovanie: 14/2012, 06.07.2012, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 336/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)