Materiál programu rokovania

Názov: Komplexná správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011
Číslo materiálu: UV-22286/2012
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1073/2012-40/9014
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2006, bod B.3.
Rokovanie: 14/2012, 06.07.2012, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)