Materiál programu rokovania

Názov: Vyhodnotenie plnenia Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012 za rok 2011
Číslo materiálu: UV-22004/2012
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 12900/2012-II/1
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 20. februára 2008
Rokovanie: 13/2012, 27.06.2012, h. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)