Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Číslo materiálu: UV-21715/2012
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 7697/20043/2012/SVRK
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 13/2012, 27.06.2012, 16. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 308/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)