Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013
Číslo materiálu: UV-18340/2012
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2011-16672/40293:1-343
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: bod B.3 uznesenia vlády SR č. 184 z 26. marca 2008
Rokovanie: 10/2012, 06.06.2012, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 245/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)