Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 595 z 2. septembra 2009 pre ministerku zdravotníctva SR v časti týchto navrhovaných legislatívnych zmien v gestorstve Ministerstva zdravotníctva SR: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-15228/2012
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S01880-OL-2012
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 7/2012, 16.05.2012, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 184/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)