Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
Číslo materiálu: UV-41005/2011
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 15239/2011/SVL OVL /2011
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.
Rokovanie: 81/2011, 14.12.2011, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 796/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)