Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov
Číslo materiálu: UV-34944/2011
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 12127/2011/ORISFM
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Kontrola vykonaná Najvyšším kontrolným úradom SR
Rokovanie: 71/2011, 02.11.2011, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 689/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)