Materiál programu rokovania

Názov: Pravidlá financovania finančných opráv z nezrovnalostí zistených Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo národnými orgánmi Slovenskej republiky v rámci predvstupových fondov PHARE, ISPA, SAPARD, Prechodný fond a povstupových fondov Štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo
Číslo materiálu: UV-33954/2011
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/023360/2011-55
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 299 z 11. mája 2011
Rokovanie: 69/2011, 19.10.2011, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 667/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)