Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-30016/2011
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 21184/2011-SCDPKIP/z. 45410-M
Predkladateľ: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 62/2011, 14.09.2011, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 597/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)