Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011
Číslo materiálu: UV-32256/2009
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2009-10/21
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: úloha č. B.3 uznesenia vlády SR č. 1078/2006
Rokovanie: 177/2009, 04.11.2009, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)