Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o povinných deponátoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a slovenských audiovizuálnych diel
Číslo materiálu: UV-21209/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/8889
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 53/2011, 06.07.2011, 11. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 466/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)