Materiál programu rokovania

Názov: Vyhodnotenie plnenia Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012 za rok 2010
Číslo materiálu: UV-20408/2011
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 13637/2011-II/1
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 20. februára 2008
Rokovanie: 52/2011, 29.06.2011, h. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)