Materiál programu rokovania

Názov: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 - 2014
Číslo materiálu: UV-10827/2011
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012085/2011-263
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2011
Rokovanie: 42/2011, 20.04.2011, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 256/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)