Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-8940/2011
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 072/2011/2920/V-594
Predkladateľ: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010
Rokovanie: 40/2011, 06.04.2011, 3. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 234/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)