Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-8936/2011
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 199/2011/2920/V-1006
Predkladateľ: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010
Rokovanie: 40/2011, 06.04.2011, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 233/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)