Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zriadenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v rámci Regionálneho operačného programu na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-5655/2011
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 11396/2011
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 35/2011, 02.03.2011, 48. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 167/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)