Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-4283/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2011-10/1
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 591 z 8.9.2010 k návrhu krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR
Rokovanie: 35/2011, 02.03.2011, 6. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 133/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)