Materiál programu rokovania

Názov: Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády SR č. 752 z 21.októbra 2009 v znení uznesenia vlády SR č. 265 z 26. apríla 2010
Číslo materiálu: UV-46968/2010
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/029660/2010-51
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 29/2011, 12.01.2011, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)