Materiál programu rokovania

Názov: Návrh stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR
Číslo materiálu: UV-46436/2010
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 19835/2010/SPT-52874/M
Predkladateľ: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 360/2009 bod B.4. zo dňa 13. mája 2009
Rokovanie: 29/2011, 12.01.2011, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 11/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)