Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
Číslo materiálu: UV-40933/2010
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2010/ 2043
Predkladateľ: minister vnútra
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 23/2010, 12.11.2010, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 790/2010

Obsah:


Stanoviská:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)