Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky a návrh jeho realizačného projektu 2010
Číslo materiálu: UV-39754/2010
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 37645/2010
Predkladateľ: splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 556/2010 (body B.1. a B.2.)
Rokovanie: 21/2010, 27.10.2010, 14. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 744/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)