Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-35724/2010
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2010/001344
Predkladateľ: minister vnútra
Podnet: na základe uznesenia vlády č. 573 z 31. augusta 2010
Rokovanie: 14/2010, 22.09.2010, 39. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 643/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)